en 7 op dat kaartje aangegeven onderdelen, lagen in het fort Batenburg, reeds in het vorige hoofdstuk genoemd. Bij de met 3 aangeduide waterleiding haalde men drinkwater, dat echter zonder het te koken onbetrouwbaar voor de gezondheid was. In het eerste jaar van het bestuur van Baron Van Imhoff is deze waterleiding vandaar doorgetrokken om een „fontein" op het Stadhuisplein en op andere punten in de stad te voe den. Zelfs werd de leiding doorgelegd naar 't kasteel. Thans is de toestand ter plaatse geheel anders. Het fort, de water werken en de diverse molens zijn verdwenen, Molenvliet is aldaar grotendeels gedempt (Glodokplein). Langs Molenvliet verder gaande (liefst per rijtuig, want het is een heel eind in de hitte langs de stoffige weg en de stoom tram, later electrische tram, was er toen gelukkig voor het stadsbeeld nog niet) bereiken we dan de nieuwe tuinstad, die de naam ging dragen van het landhuis Weltevreden. Het landgoed Weltevreden maakte oorspronkelijk deel uit van de landen, gelegen aan de Tjiliwoeng in de buurt van het tegenwoordige Waterlooplein, welke in 1648 waren uitgegeven aan Anthony Paviljoen. Het in 1657 gebouwde fortje Noord- wijk diende ook om een wakend oog te kunnen houden op het vee, dat op het bezuiden daarvan gelegen Paviljoensveld weidde. Van Anthony Paviljoen de oudere gingen deze lande rijen, die deels zwaar bebost waren, deels uit moerasgrond be stonden, over op zijn gelijknamige zoon, Raad extra-ordinair van Indië. Deze verhuurde het land aan Chinezen voor ver bouw van suikerriet en groenten, doch behield zich het recht voor er vee te weiden. Een suikermolen kwam dicht bij het water te staan, waar later het Hertogspark werd aangelegd. Nadat het lid van de Raad van Indië, Cornelis Chastelein, die een zoon was van een bewindhebber der V.O.C., kamer Amsterdam, eigenaar was geworden, verhuurde hij een deel aan een Chinees voor aanplant van suikerriet, een deel als sawah en behield een stuk als tuin met een er om heen ge graven sloot. In 1697 had hij daar een huis en twee suiker molens, die hij verhuurde. Door hem is waarschijnlijk de naam Weltevreden aan dit landgoed gegeven. Door aankoop breidde Chastelein zijn bezitting herhaaldelijk uit. Na vererving kwam 106

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1954 | | pagina 109