derlandsche kunstgeschiedenis heeft verkregen. De groote arcadische landschappen zijn waarschijn lijk oorspronkelijk niet voor deze kamer bestemd geweest. Zij passen er tenminste niet goed in. Op verschillende plekken was het derhalve noodig randen houtsnijwerk aan te brengen om de gaten boven en naast de doeken op te vullen. Het snij werk blijkt bij nader beschouwing een bijeenge zocht allegaartje van zeer uiteenloopende kwali teit te zijn. De zware blauwe verf, die hierin een heid moet scheppen, is niet oud en voldoet niet geheel. Aardig daarentegen viel de schoorsteen mantel uit met spiegel en allegorisch schilderij, wat wel in zijn geheel tegelijk gemaakt moet zijn. De Moucheron vervaardigde ook een serie gravures die ons alle fraaiheden van de buitenplaats in haar besten tijd doen kennen. Evenals de tuinen van het slot te Zeist waren die van Heemstede op een zeer langgerekt terrein aangelegd, dat tijdens Van Velthuysen nog herhaaldelijk door aankoopen vergroot werd. Ook hier liep een rechte middenlaan dwars door het goed. Het park was geheel inge deeld in vierkanten en rechthoeken, die omzoomd waren door geschoren heggen en stijve rijen ge fatsoeneerde boomen. Het voorste gedeelte was minder weidsch aangelegd dan de verder van het huis afgelegen tuinen. De boschjes op vierkante perceelen en doorsneden door diagonaals-gewijs aangebrachte paden herinnerden aan die van Zuylestein. Zij zullen daarom niet uit de periode van Van Velthuysen dateeren, maar werden waarschijnlijk reeds direct na den bouw van Heem stede door Hendrick Pieck geplant. Verderop lag een keur van broderies, vijvers, fonteinen, casca des, volières, kabinetten en speelhuizen, sterre- bosschen, uitheemsche gewassen onder glas, een oranjerie en een hertenkamp, groente- en bloem bedden van allerhande soort, kortom alle zaken 83

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 91