beukenboomen. Vroeger zal de aanleg van het ruime park anders geweest zijn, meer in over eenstemming met de strenge rechte lijnen van het huis, maar zeker minder romantisch. De beginnen de zandgrond leende zich hier echter beter voor den schilderachtigen laat- 18de en 19de eeuwschen natuurlijken parkstijl dan voor den honderd jaar ouderen, nuchterder tuinaanleg met verre rechte perspectieven en stijve geschoren heggen, waar binnen broderies, beelden of vijvertjes op de ma nier van Le Nötre. Houdringen stond aan het begin van een histori sche ontwikkeling. In navolging van De Mamuchet en enkele anderen gingen al spoedig velen onzer rijke regenten en kooplieden de lustverblijven van de groote heeren op het land nabootsen. Enorme kapitalen besteedden zij weldra voor den aanleg van uitgestrekte tuinen met vijvers, berceaux, fonteinen, broderies, tenten van latwerk of gescho ren heesters, grotten versierd met schelpen en ge kleurde steentjes, tuinbeelden en -vazen, vorm- boomen en wat er al niet meer in de Lodewijk XlV-tuinen thuisbehoorde. Het duurde niet lang of het werd een tegen elkaar opbieden waarbij rijke snobs topprestaties wisten te produceeren, die echter in hun gekunsteldheid en overdrijving niets meer te maken hadden met de klare, evenwichtige ideeën van Le Nötre c.s. aangaande tuinaanleg. Ronduit onverteerbaar, ja zelfs belachelijk werden dergelijke voortbrengselen tenslotte. Het summum op dit gebied bood het landgoed Heemstede ten noord-westen van Houten. Heemstede (afb. 10) was een ridderhofstad die, als zoovele in zuid-oost Utrecht, vermoedelijk gebouwd werd door een zoon uit het geslacht Van Wulven, hetgeen uit de golven in haar wapen blijkt. Reeds in 1323 wordt melding gemaakt van een zekeren Everard van Heemstede in een brief van bisschop 80

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 86