te Amsterdam had gevestigd. Na korten tijd voelde hij zich hier reeds geheel thuis en huwde een Nederlandsche vrouw, Catharina van Heusden. Als geldbelegging kocht De Mamuchet veel lande rijen in Holland en Utrecht, o.a. uitgestrekte terrei nen bij Oegstgeest en ten noorden van den grooten weg even voorbij De Bilt, op de grens van den klei grond en het zand. Ter herinnering aan de heer lijkheden, die hij in zijn vaderland had achterge laten bouwde hij op de eerste bezitting een buiten huis dat hij Grunerie noemde, op de tweede Houdringen. Zijn zoon, die reeds geheel Noord- Nederlander was en o.a. het ambt van kanunnik van sint Pieter te Utrecht bekleedde, breidde later het familiebezit nog uit door den aankoop van Lauweregt bij Utrecht en, in 1726, van Sterken- burg. Het is niet verwonderlijk, dat Dé Mamuchet niet alleen den naam van zijn nieuwe landhuis onder De Bilt aan de Waalsche landen ontleende, maar dat ook de stijl ervan een sterk Franschen inslag vertoonde. Houdringen werd een gebouw in een trant die tot nog toe in zuid-oost Utrecht niet was toegepast. Het zou niet nalaten, invloed op de nog op te richten buitens in de omgeving uit te oefenen, b.v. op het nabijgelegen Vollenhoven. Nog steeds ligt Houdringen aan het einde van een lange rechte laan, op dezelfde wijze als het daar bij zijn stichting zal hebben gelegen. Het is een zwaar gebouw, blokvormig als de Hollandsche stadshuizen-buiten, maar aanmerkelijk breeder. Men betreedt het huis langs een breede, recht naar voren komende, statietrap, een bouwkundig onderdeel, dat vóór het optreden van de Franschen in ons land niet gebruikelijk was. Dan kwam men aan de voordeurpartij, bestaande uit niet één maar uit een groep van drie deuren. Zuiver Fransch was deze weidsche aanleg. Tallooze malen werd in 78

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 84