omgeving, het waardige centrum van het dorp Zeist, waaruit zich aan den eenen kant de thans drukke hoofdstraat, de Slotlaan, ontwikkelt, aldoor maar recht uit, vier kilometer ver, tot in de buurt van het latere kamp van Zeist, en aan den anderen de stille Koelaan, de weg naar het bosch en het open land, naar de vrije natuur. Daaromheen ontston den moderne villawijken. Het door de groote heeren gegeven voorbeeld werd door de rijke burgers in ons land weldra nagevolgd. Ook bij hen kwam de neiging op om van den goed- Nederlandschen vorm op den Franschen over te gaan, al waren zij minder internationaal georiën teerd dan de vorsten en hovelingen van hun tijd. De invloed van de Fransche cultuur was dientengevol ge bij hen veel minder diepgaand dan onder den hoogen adel. Ook bij de burgerij begon deze zich pas goed af te teekenen na de opheffing van het édict van Nantes. Want behalve Marot en andere kunstenaars was toen een heele stroom van Fransche burgers, veelal gefortuneerde kooplieden en fabrikanten, naar ons land gekomen. Spoedig zijn zij zich hier thuis gaan voelen. Zij waren het die onze rijke stedelingen voor het eerst direct met de Fransche cultuur in kennis brachten. Op veel gebieden van het leven drukten zij al weldra on miskenbaar een stempel, ook op het bouwen van huizen en het aanleggen van buitenplaatsen. In zuid-oost Utrecht bestaat nog steeds een buiten goed van zoo'n immigrant van burgerlijke origine, die hier met zijn enorme fortuin de lustverblijven van de groote heeren als dat te Zeist ter zijde poog de te strevenHoudringen ten oosten van De Bilt. (afb. 8) Het werd gesticht door Jean Frédéric de Mamuchet, seigneur de Manége, Grunerie et Houdringue, een koopman uit Henegouwen die zich op het einde van de 17de eeuw als protestant 77

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 83