De boomgaerts syn vol fruyt, het bosch vol sparreboomen, De grachten geven visch soo blank als uyt de stroomen. Indien men daer nu by het pragtigwoon-huys doet, Bekent men dat het is een Vorstelyk stuk-goet. Deze prachtige tuinen, die enorm veel aan onder houd eischten, zijn op den duur vervallen geraakt. In het begin van de 19de eeuw werden zij tenslotte onder leiding van den tuinarchitect J. D. Zocherjr in den toen heerschenden Engelschen parkstijl veranderd, gedeeltelijk ook met huizen volge bouwd. Slechts de hoofdlijnen van den ouden aanleg bleven gespaard. Het kasteel werd helaas ook niet steeds met de noodige zorg onderhouden. De Nassau-Qdycks hebben het in 1745 van de hand gedaan. Herhaal delijk is het vervolgens verkocht en telkens takelde het daarbij iets af. Vooral het interieur geraakte erg onderkomen. De kostelijke zaal werd beroofd van haar plafondschildering en haar muur- bekleedingen, die in den loop van de 19de eeuw vervangen werden door afschuwelijke Passie voorstellingen van Cornelis Kruseman; later zijn deze op hun beurt verdwenen (één ervan thans in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht). De laatste jaren voor den oorlog was het slot zendings museum van de Hernhuttersdaarna werden er Duitsche militairen in gelegerd en op het moment dat ik dit neerschrijf zijn er politieke gevangenen in opgesloten. Maar wat er ook al verloren ging, het voornaamste, het gebouw, staat daar nog altijd en bleef in hoofdzaak ongeschonden. Ondanks de veranderingen ter plaatse kan men nog steeds genieten van den fraaien aanblik die het oplevert, uitmuntend passend in zijn ruim-geconcipieerde 76

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 82