het Zeister slot waardeerden blijkt uit de beschrij ving die Claas Bruin er aan wijdde in zijn „Kleef- sche en Zuid-Hollandsche Arkadia, of dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan" (Amsterdam 1716) Wy zyn te Zeist, ik zie'taan't Vorstelyk Gebouw Van Heer Odyk, wend nu eens 't oog aan alle kanten Op deezen Tuin, verciert met veel uitheemsche planten, Owat verspreit zich hier een lieffelyke geur, Van 't Kamperfoelibos, dat t'evens met haar kleur, Zo heerlyk geschakeert als immer oogen zaagen, Ons steeds bekooren kan met wonderlyk behaagen. Verder hoore men ook Coenraet Droste's „Over- blyfsellen van geheugenis" ('s-Gravenhage 1728): Zeyst is niet opgeschikt met slechte beuselingen, Syn deftigheyt bestaet in wyde waeteringen, Door muerwerk uyt den gront ter wederkant bepaelt, Daer vande heuvelen een klaere beek in daelt. Hier leggen midden in vermaekelyke hoven, Waer van een groen verdek en bloemperk is te loven En dreven die rontom, en langs de zyden staen, Soo voort als achteruyt, soo ver het oog kan gaen. Ik spreek van 't waeter niet, door de Natuer gegeven, Om dat het door de pomp na boven werdt gedreven, En niet te min den tuyn door sprongen seer verciert, Met meenig marmre beelt, van Romen daer gestiert. 75

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 81