De kamers en gangen van Amerongen werden opgevuld met een groote hoeveelheid kunstvoor werpen, familieportretten uit alle tijden dat het geslacht Van Reede en zijn opvolgers, dat Van Aldenburgh Bentinck, een roemrijke plaats in den Nederlandschen Staat innam, familierelieken ook, prachtig meubilair en kostelijke reissouvenirs als Venetiaansche lantaarns en Venetiaansch glas werk. In overeenstemming met dit strenge, imposante en gaaf tot ons gekomen gebouw is de omgeving: de rechthoekige voorburcht met zijn uitgebreide doch sober opgetrokken stallen en dienstgebouwen, zuiver in de as van het huis aangelegd, de haaks op deze as staande oprit met hekken en twee goed ge- proportionneerde baksteenen poorten, de tuinen en het hooge, de grachten omringende, opgaand geboomte dat het kasteel des zomers grootendeels aan de oogen der buitenwereld onttrekt. De tuinen en parken werden voor heer Godard Adriaen vernieuwd met geschoren boompjes en fraai-ge- krulde broderies, maar daarvan is tegenwoordig niet veel meer over. De huidige aanleg is een re constructie op de plaats waar vroeger de groente tuin was gelegen en voldoet niet in alle opzichten naast het statige huis. Van de oorspronkelijke be planting zijn nog een paar zeer oude vormboomen bij de oranjerie overgebleven. In snel tempo werden de bouw van het huis en de aanleg der nieuwe tuinen ondernomen. Na enkele jaren kon Van Reede met zijn Engelsche vrouw, Margaretha Turner, er zijn intrek nemen.Evenals de heer van Zuylestein kreeg hij er af en toe, soms onverwachts, bezoek van den stadhouder-koning, tot wiens naaste omgeving hij behoorde en die hem zeer waardeerde. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn verdiensten schonk deze den baron den Brit- schen titel van Graaf van Athlone. De faam van 69

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 75