van Reede, een hoogst capabel man, diplomaat voor al van beteekenis. In het rampjaar 1672 kwamen zijn bekwaamheden hem echter duur te staan. Want terwijl hij wegens zijn bijzondere gaven door de regeering naar Berlijn werd gezonden om daar met den keurvorst van Brandenburg een oom van den pas aangestelden stadhouder een of- en defensief verbond te sluiten tegen de ons land binnengevallen Franschen, betrokken koning Lodewijk XIV en de hertog van Orléans met hun hofhouding het kasteel te Amerongen. Uitdrukke lijk werd bevel gegeven dat huis en tuinen geen schade zouden lijden. Maar nadat de koning na zijn nederlaag voor de Hollandsche waterlinie vertrokken was, kwam in Februari 1673 de Fran- sche officier La Fosse met 10 of 12 ruiters van de lijfgarde van den hertog De Luxembourg en ver woestte uit wraak voor de geleden smaad en het geslaagde gezantschap van Van Reede naar Bran denburg, diens slot. Dit ongeluk bracht echter onverwachte winst, want zelden is een phoenix schooner uit haar asch verrezenGodard Adriaen keerde terug en nam voorloopig zijn intrek op het nabijgelegen Lievendaal, toen nog eigendom van Dirck van Eek van Panthaleon. Aanstonds werden plannen gemaakt om op de oude grondslagen een nieuw kasteel volgens den heerschenden smaak op te trekken. Geen oogenblik schijnt de eigenaar eraan gedacht te hebben, nu zijn slot onherstelbaar vernield was, het drassige rivierland te verlaten en op het droge zand in de buurt, dat wij tegenwoor dig prefereeren, een andere woning te stichten. Op het einde van de 17de eeuw voelde men zich nog geheel op de vruchtbare klei thuis, precies als de Franken een kleine duizend jaar tevoren. Ter vergoeding voor de geleden schade schonken de Staten Generaal aan hun verdienstelijken ge zant den 4den Augustus 1676 de som van 40.000 66

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 72