westkant hiervan lagen beboschte perceelen, door sneden met diagonaalsgewijs aangelegde lanen, die hen grooter deden lijken dan ze in werkelijk heid waren. Deze indeeling, die in wezen nog ge heel aanwezig is, moet wegens haar strengen en eenvoudigen vorm dateeren uit den tijd van Frederik Hendrik. Later zijn aan den tuin herhaal delijk veranderingen aangebracht, maar de hoofd lijnen bleven daarbij ongewijzigd. Zoo is het pa troon van de broderies, die wij uit een prent van Daniël Stoopendaal kennen, laat 17de eeuwsch Het is niet onmogelijk dat Maurits Post, de jong gestorven zoon van den beroemden bouwmeester Pieter Post, aan de verbetering van de tuinen van Zuylestein heeft meegewerkt; Een goed jaar na zijn dood hij overleed den 6den Juni 1677 werd n.1. aan den tresorier-generaal van den prins, Verhagen, opgedragen met de weduwe Post ten spoedigste alle betalingen inzake werkzaamheden aan de paleizen van den stadhouder en aan Zuyle stein af te wikkelen. Het is natuurlijk mogelijk dat hiermee wijzigingen in het interieur van het slot bedoeld zijn, maar aangezien de verande ringen in het huis in deze jaren over het algemeen van veel minder belang moeten zijn geweest dan die aan den tuinaanleg, ligt een advies van den be gaafden jongen meester voor een al of niet uitge voerde verfraaiing van tuin en park in dit geval meer voor de hand. Het mag tegenwoordig be vreemding wekken dat de onkosten voor werk zaamheden aan een particulier buitengoed in de stadhouderlijke rekeningen voorkomen, in de tweede helft van de 17de eeuw school hierin niets ongewoons. Willem III was, evenals de meeste vorsten van zijn tijd, een man die zijn gunstelin gen, ook hen die het eigenlijk niet waard waren, op buitengewoon royale wijze met giften en andere gunstbewijzen overlaadde. Ook Zuylestein heeft 64

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 68