des zomers meestal te velde en des winters vaak in 's-Gravenhage. Bovendien had hij een huis in Den Bosch, waar hij een tijdlang de functie van militair gouverneur bekleedde. Uitwendig onder ging Beverweerd in zijn tijd dan ook weinig ver anderingen. Inwendig werd het, althans gedeel telijk, misschien zelfs geheel, nieuw gemeubileerd. Een aantal van de tegenwoordig nog op het slot aanwezige schilderijen moet van hem afkomstig zijn, o.a. een paneel, waarschijnlijk door Van de Venne, met de voorstelling van prins Maurits te paard in het „gouden" harnas dat hij na den slag bij Nieuwpoort van de Staten ten geschenke had gekregen. Lodewijks zoon Maurits des H.R. Rijksgraaf van Nassau, heer van La Lecq en Beverweerd (f 1683) en diens zoon Maurits Lodewijk (16761740), beiden officieren in het Staatsche leger, hebben de traditie van inwendige verfraaiing voortgezet, terwijl het exterieur van het huis onveranderd bleef. Evenals de stadhouder hadden de Nassau- Beverweerds veel Engelsche verwanten hetgeen een verklaring geeft voor het feit dat een groot deel van de fraaie familieportretten door Engelsche schilders is vervaardigd. Het slotpark werd in de tweede helft van de 17de eeuw nieuw aangelegd naar den smaak van den tijd met tuinvazen en -beelden, prachtige broderie- perken in grillige figuren en rechte lanen, die wel door geschoren heggen omzoomd zullen zijn ge weest. In de 1 gde eeuw is veel hiervan verdwenen toen de Engelsche parkstijl in de mode kwam; maar wie aandachtig toeziet vindt tegenwoordig nog hier en daar tusschen de slingerende paden van het „natuurlijke" park sporen van de vroe gere situatie terug. De rechte oprijlaan die van de Langbroeker Wetering naar het ijzeren inrijhek voert, moet o.a. uit dezen tijd stammen, evenals de 60

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 64