HOOFDSTUK V GROOTE HEEREN De barok was de stijl van de absolute vorsten en de grand-seigneurs. Welig bloeide zij in Frankrijk en Italië en in de tallooze residentiesteden van Duitschland. Overal waar een vorst hetzij een wereldlijk, hetzij een geestelijk den toon aangaf verschenen schitterende paleizen en de indruk- wekkend-zware pracht van een hofstoet met alles wat daarbij behoorde. In Nederland kon de barok niet zoo goed aarden als in andere landen. Ons land was in de 17de eeuw een protestantsche repu bliek. Dientengevolge ontbraken hier de mannen, die elders de dragers van de barokcultuur waren. De eigenlijke stimulans van de beweging: het pro paganda maken voor het absolute gezag van staat en kerk en voor de dragers daarvan, werd hier uit den booze, ja staatsvijandig geoordeeld. Toch kon een land dat door zijn geographische ligging en door de politieke omstandigheden zoozeer in het cen trum van Europa lag als het onze in de 17de eeuw, niet achterblijven bij de algemeene stroomingen der cultuur. Onze regenten-kooplieden, ondanks de groote winsten die zij jaarlijks incasseerden, in hun particuliere leven toch altijd maar kleine burgermannetjes in vergelijking met de zwierige grand-seigneurs van Frankrijk of Italië, waren niet de aangewezen figuren om zich als dragers van de nieuwe beweging op te werpen. Alleen gezamen lijk en officieel optredend konden zij wel eens een enkele keer een daad van waarlijke barok-cultuur presteeren, zooals b.v. de stichting van het Am- 57

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 61