sierlijke tentdak met hooge schoorsteen en bollen op de makelaars, de statige rechte trap die langs den heuvel naar boven voerde en de balustrade van balusterzuiltjes, bekroond door steenen kogels. Die laatste is reeds in de 18de eeuw neergehaald en vervangen door een, tegenwoordig reeds lang ver dwenen, geschoren hegje. Zoo werd dit aardige baksteenen optrekje want meer was het niet dat een zuiver voorbeeld van Nederlandsche re naissancestijl moet zijn geweest, in den loop der tijden deerlijk gehavend, maar wij mogen toch nog blij zijn, dat althans een gedeelte ervan overbleef Tegenwoordig verheft het zich middenin een moes tuin vol vruchtboomen en bessenstruiken. In de 17de eeuw, zoo zien wij op oude gravures, lag het aan het eind van een weiverzorgden renaissance- tuin. Een tamelijk breed pad leidde hier midden door, recht op den heuvel aan. Aan weerskanten daarvan vierkante perceelen, afgeschoten door lage geschoren heggen en gevuld met bedden groente of bloemen, aan den eenen kant in een sierlijk geo metrisch patroon gegroepeerd, aan de andere zijde eenvoudig in twee rijen naast elkaar gelegd. Groot was de aanleg blijkbaar niet, maar welk een charme moet ervan uitgegaan zijn! De stichter van dit huis was Johan van Toll, die in 1634 de bij elkaar behoorende heerlijkheden van Oud-Wulven en Waeyen had gekocht van de familie Van Wassenaer. Wij weten niet wie de architect van het fraaie gebouwtje is geweest, maar om stijlcritische redenen, o.a. wegens het gebruik van den typischen accolade-boog, kunnen wij vermoeden dat hij een ingezetene van Utrecht was. Niet de architectuur van het toon-aangevende Amsterdam, maar die van het meer nabijgelegen, doch in de 17de eeuw minder op den voorgrond .tredende Utrecht gaf den lijn aan die de patri cische bouwkunst in zuid-oost Utrecht volgde. 56

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 60