Wetering toe". Landbezit was ook hier duidelijk de hoofdzaak. Reeds in den oudsten tijd van zijn bestaan was Dompselaer een echt buitenverblijf, ook al zijn er een tijdlang heerlijke, oorspronkelijk bij de kasteelen behoorende, rechten aan verbon den geweest. Met het twee- en drievoudige trapgevelhuis- buiten (een woningvorm die natuurlijk niet alleen in zuid-oost Utrecht voorkwam) waren de moge lijkheden van het type uitgeput. Nogmaals een smal stadshuis tegen zoo'n complex aanzetten zou belachelijk worden. Verbrokkeling van het bouwlichaam dreigde bovendien, ja deed zich reeds gevoelen. Een middel hiertegen bood de stedelijke architectuur. Ook daar was men gaan inzien, dat door het al te veel aaneenrijen van de, wegens de stijgende grondprijzen steeds hooger en steeds smaller wordende trapgevelhuizen, het al gemeen aspect te onrustig werd. Omstreeks 1625 53 Fig. 10. Het huis Dompselaer.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 57