Franken met de hoofdmacht van zijn leger ver toefde, veroverden Utrecht en het rijke Dorestad, bezetten beide oevers der rivier. Tegenaanvallen van de Franken volgden natuurlijk. De Friezen werden teruggeslagen, in 689, bij Dorestad. Nood gedwongen sloten zij vrede. Maar zij kwamen terug, juist in een tijd dat het Frankische rijk in een toestand van binnenlandsche verwarring ver keerde. Opnieuw joegen zij de Frankische soldaten over den Rijn. Zij drongen zelfs door tot in de buurt van Keulen. Doch onder geen beding wilden de Franken de Rijnoevers in vijandelijke handen zien. Met een geweldig leger onder aanvoering van Karei Martel rukten zij op en versloegen in 719 de Friezen verpletterend. Sedert dien waren de Franken voorgoed de meesters in het midden van Nederland. Zij bouwden er sterke vestingen, vooral langs de groote rivieren, om de rust in het land te bewaren. Om die forten ontstonden allengs steden en dorpen, die, ondanks de onrust der tijden, niet meer verdwenen. Frankisch was voortaan de cultuur van Midden-Nederland. Met de Franken moeten wij daarom de geschie denis beginnen van de Stichtsche Lustwarande, de ongeveer driehoekige strook gronds, die be grensd wordt in het oosten door den Utrechtschen heuvelrug, in het zuiden door Rijn en Houtensche Wetering en aan den westkant door het Amster dam-Rijnkanaal. Hoe leefden en hoe woonden de Franken, hoe bouwden zij hun huizen en hun versterkingen en wat waren hun voornaamste dagelij ksche bezig heden? De opgravingen van het oude Dorestad door dr J. H. Holwerda geven een antwoord op deze vraag. Dorestad was de belangrijkste Neder- landsche handelsstad uit de vroege middeleeuwen, gelegen aan den tak van den Rijn dien wij tegen woordig als Krommen Rijn kennen' maar die 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 4