steektournooien, het schaakspel en minneliederen tokkelende troubadours zal men op de betrekkelijk bescheiden ridderhofsteden van zuid-oost Utrecht niet het geheele jaar tijd hebben gehad. Het dage- lijksch leven vroeg méér dan genoeg van de men- schen. Maar werd er gevochten, dan gebeurde het gruwelijk. Dat wist men en daarom verschanste men zich ter dege. Zóó verdedigd door dikke kas teelmuren en breede grachten was het getal der dooden en gewonden in deze miniatuur-oorlogen x) gering. Waarmee de kasteelen en de kasteelachtige buitenplaatsen, hoe onpractisch ook uit het oog punt van comfort, toch hun bestaansrecht en eigen verdienste bewezen hebben. Uit een tot ons gekomen bevel van bisschop David van Bourgondië, uitgevaardigd tijdens den burgeroorlog in 1481, blijkt, dat slechts zes mannen voldoende werden geacht om een kasteel als Vronestein of Rijnhuizen bij Jutphaes te verdedigen! 42

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 44