H et uitsluitend met defensieve bedoelingen ge bouwde vierkante toren-kasteel, de echte vecht- burcht, is niet de heele middeleeuwen door in ge bruik gebleven. De ontwikkeling van de geschie denis maakte dat ernaast allengs andere bouw vormen opkwamen. HOOFDSTUK III KENTERING De middeleeuwen vormen, uit sociaal-economisch oogpunt gezien, geen homogeen beeld. In de vroege middeleeuwen heerschte de adel oppermachtig; de late zijn het tijdperk waarin de burgerij der steden reeds het overwicht had. Langzaam verschoof het zwaartepunt van de edellieden naar den derden stand. Het keerpunt lag in de 13de en 14de eeuw. Overal in West-Europa voltrok zich dit proces. Een wederzijds beïnvloeden van de beide catego rieën verhaastte het en maakte het gecompliceerd. De wijze, waarop deze ontwikkeling verliep, doet hier niet ter zake. Voor ons doel is het voldoende te vermelden, dat op den duur de rijksten uit de klasse der stedelingen en der bestuursambtenaren, zij die later de „noblesse de robe" genoemd wer den, zich van de minder fortuinlijke burgers zijn gaan afscheiden; dat zij door de vijandige houding van het proletariaat naar de partij van den adel werden gedreven en dat zij daarbij de levenswijze van de edelen zijn gaan navolgen. Voor Utrecht bracht mr S. Muller Fzn de wederkeerige infil tratie goed onder woorden in zijn „Schetsen uit de Middeleeuwen" (Nieuwe bundel). „De leden 28

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 28