Het verheerlijkt Nederland, of kabinet van hedendaagsche gezigten, Amsterdam, 17451774. A. vanZutphen Aardrijks- en geschiedkundige beschrij ving der provincie Utrecht, 1820. OVER BOSCHBOUW EN TUINAANLEG A. G. B i e n f a i t en M. K o s s m a n n Oude Hollandsche tuinen, 's-Gravenhage, 1943. J. T. P. B ij 1 h o u w e r Nederlandsche tuinen en buiten plaatsen, Heemschutserie, deel 18, Amsterdam, 1942. J. H.J agerGerlings Boschbouw, Gorinchem, 1943. HOOFDSTUK I J. H. H o 1 w e r d a Opgravingen van Dorestad, in: Oud heidkundige mededeelingen uit 's Rijks museum van oud heden te Leiden, Nieuwe reeks XI, Leiden, 1930. J. H. Holwerda Die Katastrophe an unsere Meereskuste im g. Jahrhundert, in: Oudheidkundige mededeelingen uit 's Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Nieuwe reeks X1, Leiden, 1929. G. H. H o n i g De vroege middeleeuwen in Holland, Heem schutserie, deel 6, Amsterdam, 1941. HOOFDSTUK II EN III S.Muller F z n. Schetsen uit de middeleeuwen, Amsterdam, 1900 en Nieuwe bundel, Amsterdam, 1914. (In het by- zonder over de ridderhofsteden Lievendaal en Doorn). HOOFDSTUK V W. A. Beelaerts van Blokland, H. E. van Gel der, W. Wijnaendts van Resant en K. Sluy- t e r in a n Nederlandsche kasteelen en hun historie, deel II, Amsterdam, 1914 (Over Amerongen en Zuylestein). M. D. Ozinga Daniël Marot, de schepper van den Hol- landschen Lodewijk XIV-stijl, Amsterdam, 1938 (Over het slot te Zeist). K. Sluyterman zjuylestein, inElzeviers' geïllustreerd maandschrift, jaargang XVII, Amsterdam, 1907. HOOFDSTUK VI Over madame De Charrière: Ph. Godet Madame de Charrière et scs amis (1740—1805), édition abrégée établie par Gabrielle Godet, Lausanne, 1927. Het journaal van Antje van Hogendorp is gepubliceerd door 184

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 202