geworpen. Alleen de nog steeds hechte donjon bleef behouden. Men nam hem op als middenstuk in een nieuw blokvormig huis. Er werden groote vensters in de dikke muren gehakt en op de eerste verdieping kreeg de oude toren een balkon. Een en ander geschiedde op last van den toenmaligen bewoner, het Eerste-Kamerlid jhr Gerard Regnier Gerlacus van Swinaeren, die in 1879 op het huis overleed. Fraai was de nieuwe oplossing niet maar karakteristiek voor de geschiedenis van den kasteel-bouw in zuid-oost Utrecht is zij zeker wèl. Beslist aardig was alleen de op de verdieping ge legen vierkante torenkamer, waaruit men door een groot venster een uitzicht genoot op de achter het huis gelegen boschjes. In het voorjaar van 1945 vernielde een geallieerde bom de linkerhelft van het 19de eeuwsche Lunen- burg, waarin toen Duitsche militairen waren ge legerd. De hechte toren leed echter geen schade. Waar de grijze pleister van de muren afbrokkelde kwamen de mooie oude baksteenen van groot formaat weer tevoorschijn. Iets verderop aan de Langbroeker Wetering bouw de vermoedelijk het machtige Stichtsche geslacht Proeys het slot Weerdestein (afb. 4). Omstreeks 1348 wordt Willem van Weerdestein als de bezitter van het huis genoemd. Hij schijnt een lid van de familie Van Zyll te zijn geweest en het verwondert ons dan ook niet, dat zijn burcht zeer geleek op het Lunenburg van zijn verwanten. Ook hier een vierkante toren van een zuiver Frankisch donjon type. De in den modernen tijd sterk gerestaureer- den baksteenen kolos die uit de 13de eeuw stamt, staat op een soort van nieuw terras of basis, onge naakbaar te midden van liefst drie haar bescher mende grachten. Oneffenheden in de oppervlakte van het terrein binnen die grachten duiden erop, 19

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 19