kocht, was het verbouwd tot een eenvoudig land huis, zwaar van massa doch streng van lijn als b.v. het ongeveer gelijktijdige Hardenbroek (afb. 20). De muren werden naderhand geel gepleisterd. Een park omringde het huis en onttrok het vrijwel geheel aan de blikken der voorbijgangers. Ten be hoeve van den ex-keizer moest het buiten ingrij pend worden veranderd. Het interieur onderging talrijke wijzigingen om aan de nieuwe eischen die men eraan stelde te voldoen. Daarna werd het huis gemeubileerd in antieken trant met veel familie relieken, die uit Duitschland werden gezonden. De toegang tot het terrein, die zich vroeger achter het gemeentehuis van Doorn bevond, werd verlegd naar den Langbroekerwegaan den nieuwen ingang werd een poortgebouw opgetrokken in zoogenaamd Oud-Hollandschen stijl, waarin wachtlokalen voor portier en bewakers en woonvertrekken voor de stiefkinderen van den keizer, de prinsen en prin sessen van Schönaich-Carolath, werden aange bracht. De bij het slot behoorende 2 bunder tuin en park werden op passende wijze aangelegd, aanvankelijk onder leiding van den tuinarchitect Hugo Poortman. Toen alles klaar was verscheen eindelijk de vorstelijke bewoner. Het hofleven her leefde hier na het intermezzo te Amerongen. La keien en dignitarissen met klinkende titels bedien den Wilhelm en bewaakten zorgvuldig zijn inti miteit alsof hij nog een regeerend vorst was. Het ceremonieel van het Neues Palais te Potsdam bleef gehandhaafd. Familieleden, vrienden en aanhan gers van het huis Hohenzollern bezochten hem geregeld. De hooge politiek werd er bijgehouden, ja men verzond zelfs een enkele maal, als vroeger, een geruchtmakend telegram. Maar het middel punt van al deze statie en dit geheimzinnig gedoe kon zich niet vrij bewegen en werd op zijn buiten plaats achter hooge hekken van prikkeldraad 179

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 197