HOOFDSTUK X TOURISTEN EN FORENSEN De laatste halve eeuw heeft aan de schoonheid van de Stichtsche Lustwarande geen goed gedaan. Wel hebben de eigenaren hun bosschen over het algemeen met zorg onderhouden en gaf de over heid zich moeite om het natuurschoon te sparen en zoodoende aan velen een fraai vacantie-verblijf te bieden, maar juist het laatste had op den duur zijn schaduwzijde. Ten gevolge van de verbetering der verkeersmiddelen den aanleg, later de elec- trificatie van tram en trein en de komst van de auto werd de stroom van bezoekers in zuid-oost Utrecht steeds grooter. Tegelijkertijd nam de rust er af. Tal van menschen vestigden zich nu blijvend in Doorn, Driebergen of Zeist. Overal verschenefi villaparken. Veel groot-grondbezit werd daartoe verkaveld en heel wat natuurschoon ging hiermee voorgoed verloren. De steeds steigende belastingen en successierechten waren ook niet gunstig voor het behoud der groote buitens. Kersbergen, Het Klooster, Arenberg tusschen Utrecht en De Bilt verdwenen, Sparrendaal werd in stukjes geknipt, de terreinen van het Zeister slot voor een gedeelte bebouwd, andere landgoederen ernstig geschonden. De gemeenschap, die jaarlijks van de bezitters be langrijke sommen gelas inde in den vorm van be lastingen, berokkende zichzelf daarmee maar al te vaak schade. De groote kapitalen, die al deze schoonheid hadden mogelijk gemaakt, verdwenen zoodoende voor het meerendeel. Maar men reali- 173

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 189