pompstation (natuurlijk, in aansluiting bij het huis, in neo-renaissancestijl opgetrokken)Waarlijk, de veelsoortigheid van ideeën, die bij den bouw van Hydepark naar voren kwamen was overweldigend en men kan het de uitvoerende architecten daarom nauwelijks kwalijk nemen, dat zij geen kans zagen deze heterogene onderdeden tot één harmonisch geheel te vereenigen. De moderne beschouwer was in het algemeen heel wat minder dan die uit omstreeks 1890 ver rukt over de ongelooflijke veelheid van haastig en machinaal gefabriceerd werk die hij op Hydepark vond. Hij miste er de noodige rus.t en eenheid en een ware en diep voelende liefde voor goede vor men en kleuren. Dikwijls hoort men de meening uiten dat een bouwwijze als hier werd toegepast „stijlloos" zou zijn, doch dat is niet juist. Een stijl vertegenwoordigde Hydepark zeker wel, en zelfs op een heel zuivere wijze, maar het is een stijl van overdadige weelde, van gemakkelijk en snel ver diend geld, van een verkeerde society-opvatting der geschiedenis, van een te groote bewondering voor het kunnen van de machine en een te geringe voor dat van de menschelijke hand, kortom, het is een stijl van wufte, zeer gefortuneerde, opper vlakkige en rustelooze stedelingen, die de men- schen van tegenwoordig in het geheel niet meer ligt. Doch deze negatieve waardeering mag niet wegnemen dat Hydepark een uitermate belang wekkende uiting was van de cultuur der bovenste klasse der maatschappij op het einde van de 19de eeuw. Als zoodanig vormde het een unicum in de Stichtsche Lustwarande en een zeldzaamheid in Ne derland, waar dergelijke kolossale landhuizen wel af en toe men denke b.v. aan kasteel Oud-Wasse naar van Constantijn Muyskendoch niet in groo te getale werden gesticht. Het is dan ook j ammer dat het gebouw m den laatst en oorlog geheel verwoest is. 170

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 186