Het motief van een hoog middenstuk met lagere vleugels aan weerskanten komt ook voor bij Beerschoten (afb. 31) tusschen De Bilt en Zeist. Het is een weinig fraai huis, veel te klein voor het ruime Engelsche park een der mooiste uit den geheelen omtrek waarin het is gelegen. Vroeger stond hier een ander, grooter, witgepleisterd ge bouw dat echter op het einde van de vorige eeuw afbrandde. Thans mist men iets in deze luisterrijke omgeving. Het park werd kennelijk niet om het huidige huis, doch om een massaler en sprekender middelpunt ontworpen. Verder overwoekert dan de plotseling geliefde waranda de architectuur. Het naast Sparrenheuvel gelegen Hoog Beek en Royen (afb. 32) is bijna geheel omringd door open waranda's, die in pseudo- chineeschen stijl zijn versierd. Slechts door zijn royale afmetingen kan het eigenlijke huis met zijn klassicistisch allure zich te midden hiervan nog doen gelden. Bij het kleinere Joannesberg te Rijsenburg is dat niet meer het geval. De waranda's, grillig gebogen baldakijnen van gietijzer op spichtige pilaartjes, zijn hier tot het karikatuur van een bouw-constructie uitgegroeid. Zoo oordeelt althans de hedendaagsche beschouwer. En de man die het huis liet bouwen? Leed ook hij onder het teveel dat hier ongetwijfeld aanwezig was? Dat zal van zijn eigen gevoel voor harmonie en smaak hebben afgehangen. Maar hadden de rijke heeren, die in de 19de eeuw dergelijke huizen lieten zetten, eigenlijk wel smaak? Moeilijke vraag die wij althans ge deeltelijk negatief moeten beantwoorden. Immers, van parvenu's zooals b.v. Multatuli ze in zijn Max Havelaar ten tooneele voert kan men onmogelijk verwachten, dat zij tot het stichten van een schoon en harmonisch geheel in staat waren. Men leze het verhaal van Batavus Droogstoppel's week-end bij zijn schoonvader, den ouden Last, in Driebergen. *59

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 173