gevels van deze huizen waren doorgaans vlak be handeld met een sobere decoratie van erg platte pilasters en banden met klassicistische ornamenten als rozetten en palmetten. De pilasters en orna menten werden geel of grijs geverfd, de muren waren van grauwig-rooden baksteen of, nog saaier, grijs gepleisterd, evenals veel 19de eeuwsche hui zen in het nabijgelegen Utrecht. Bij uitzondering kreeg een villa wel eens, op zijn Belgisch, een be paalde opvallend gekleurde saus, zooals het borst plaat-roze Wulpenhorst bij Zeist, dat door zijn dwaas koloriet nog steeds de aandacht trekt. De witte of crême-kleurige bepleistering die in Neder land nog steeds veel buitenhuizen bedekt (in de Stichtsche Lustwarande o.a. Aardenburg, Blikkenburg, De Horst, Kraaijbeek, Ma Retraite, Schoonoord, Sparren heuvel en vroeger ook Oostbroek) was, evenals trou wens het vervelende grijze cement, een erfenis van den Empire-stijl, die door pleisteren van den bak steen het effect van den in Frankrijk en Italië ge- bruikelijken natuursteen wilde nabootsen. Gaande van Utrecht in de richting Doorn is Sandwijck (afb. 28) de eerste vertegenwoordiger van het hier beschreven soort van buitenhuis. Het is fraai gelegen, spiegelend in het water van de tusschen 1628 en 1640 gegraven Biltsche Grift en omgeven door een ruim Engelsch park. Eens be hoorde dit park tot het aangrenzend goed Het Klooster, dat in het tweede kwart van de 19de eeuw het eigendom was van de familie Van Boetzelaar. In het vroeger uitgestrekte bosch van de oude be zitting werd Sandwijck als woning voor een lid van de familie gezet. Opvallend voor den stijl van het huis zijn het betrekkelijk frissche geel en het donkerrood der muren, kleuren die treffend afsteken tegen het groen der omringende gazons en boomgroepen. Later zijn de beide buitens van elkaar gescheiden waardoor althans het westelijk J57

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 171