horst, J. Copijn (18x21886) de natuurlijke parken met serpentine-vijvers van Pavia bij Zeist en van het mooie Aardenburg ten noorden van Doorn. Het laatste werd later door zijn zoon H. Copijn geheel veranderd in den nu nog bestaanden vorm. Het grootste werk vanH. Copijn in deze buurt was de aanleg van Hydepark. Met grooten spoed moest hier een uitgestrekt terrein geheel van karakter worden veranderd. In den herfst van 1885 werd een begin gemaakt met het werk dat in het voor jaar van 1888 voltooid was. Wijde gazons werden geschapen, verlevendigd door tal van bedden met bonte bloemen. Daai-omheen het park met zijn vijver en opgaand hout. De parkaanleg werd in deze jaren ruimer. De zware schaduwrijke boomgroepen van den Engel- schen stijl maakten plaats voor lichter, jonger ge boomte, dat minder schilderachtige en minder ro mantische effecten opleverde maar meer plaats liet voor grasvelden en bloemperken, voor licht en zon. De keur van struiken, vooral ook bloeiende, werd grooter en meer verfijnd. Rondom het huis Hydepark verrees een bosch dat het geheel aan het gezicht van den openbaren weg onttrok. Slechts een enkel kijkje op den grooten, nog steeds slingerenden vijver werd den voorbijganger gegund. Onder den Arnhemschen bovenweg construeerde men met rotswerk een fantastischen doorgang, opdat de be woners van het goed ongehinderd het er achter gelegen bosch konden betreden. Geld noch moeite werden gespaard om op korten termijn hier alles te brengen wat de tijd opleverde. De nieuw-ge- bouwde oranjerie en de broeikassen werden gevuld met allerlei soorten planten. Honderden verschil lende soorten rozen werden aangevoerd. Een gan- sche staf van werklieden vond hier een bestaan. Zoo profiteerde de geheele streek van den rijkdom der buitenplaatsbezitters, in casu van die van 147'

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 161