tegenwoordig Willinkshof naar den laatsten eigenaar, den heer J. A. Willink te Amsterdam, die zijn buiten aan de gemeente Driebergen naliet om er een openbaar wandelpark van te maken, slechts onder voorwaarde dat de hertenkamp er tegenover intact moest blijven en dat het huis zou worden afgebroken. Hieraan is voldaan en op den kleinen heuvel waarop het huis lag werd door de familie in 1889 een zandsteenen tempeltje opge richt ter nagedachtenis aan den overledene (afb. 25) Op een ronde, vier treden hooge basis staan acht bogen, aan de buitenzijde versierd door halve Dorische zuilen. Hierop rust een fries met guir landes en daarboven verrijst een met blauwe leien gedekte koepel, bekroond door een Florabeeld. Onder den aan de binnenzijde blauwgeschilderden en van gouden sterren voorzienen koepel leest men „Der Gemeente Driebergen ter opluistering van Beerschoten-Willinkshof. Anno 1889. C. B. Posthu mus Meyes archt. V. d. Bossche en Crevels sculpt". Het gebouwtje is geïnspireerd op de be kende, eveneens in een Engelsch park gelegen Temple d'Amour die Mique en de beeldhouwer Deschamps in 1777 bij het Trianon van Marie Antoinette oprichtten. Wij prefereeren het Fran- sche voorbeeld met zijn zuiverder verhoudingen, zijn fijnere vormen en zijn fraaiere kleurwerking, maar dat neemt niet weg dat wij toch oprechte waardeering hebben voor het effect dat het koepeltje van Willinkshof maakt en vooral voor het mooie gezicht, dat men eruit over de buitenplaats heeft. Zochervoltooideookhetboschvan Broekhuizen, dat de Engelschman Michel was begonnen. Zijn park stijl werd op tal van buitens nagevolgd b.v. op De Breul, Ma Retraite en Heerewegen. Hendrik van Lunteren uit Utrecht (17801848) legde het prach tige Vollenhoven nieuw aan, zijn zoon Samuel Adrianus (geb. 1813) Beeklust te Zeist en de Wulpen - 146

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 160