Weerdestein en het vreemde, in den vorm van een kapel met een torentje (voor duiven) opgetrokken stalgebouw van Molestein, dat de herinnering moet wakker houden aan de kapel van Hardenbroek, die eens op deze plek heeft gestaan. Tenslotte mogen wij niet stilzwijgend voorbijgaan aan de Nederlandsch Hervormde kerk te /(eist (afb. 23), één van de zuiverste stalen van de neo-gothiek naar Engelschen trant die ons land bezit. Het gebouw dateert uit 1843 en werd daar gezet op de plaats van een aan sint Petronella gewijd romaansch ge bouw, dat voor de in de 19de eeuw steeds aan groeiende gemeente te klein was geworden en daar om zonder piëteit in 1841 was afgebroken. Slechts de oude toren, dateerende uit het begin van de 12de eeuw, bleef gespaard al is daarvan tegenwoordig door de grijze bepleistering en de 19de eeuwsche toevoegsels weinig meer te bemerken. Het kerkge bouw wordt tegenwoordig op uiteenloopende wijze beoordeeld. De decoratieve détails en de kleuren van materiaal en verf vinden niet algemeen meer waardeering, maar toch is het te hopen, dat geen „vooruitstrevend" architect hier moderniseeringen zal gaan aanbrengen. Het nageslacht zou wel eens anders over dit werk kunnen oordeelen dan wij thans doen en ons zoogenaamde „verbeteringen" in modernen trant hoogst kwalijk nemen, zooals wij het ons voorgeslacht dikwijls doen. Toegegeven, wij kunnen deze neo-gothiek nog niet geheel op aesthetische gronden waardeeren; wij vinden het wit van de kalk te koud en de vormen van het orgel te spichtig, maar er heerscht een gevoel voor ruimte en voor klaarheid en licht in het gebouw, dat prettig aandoet. Het is heel zuiver van stijl en biedt een uniek tijdsbeeld van de 19de eeuw. Als zoodanig moeten wij het beschouwen. De lig ging, even van den weg, met een statige trap tegen den kleinen, ouden heuvel uit de vroege middel- 136

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 148