middeleeuwen en renaissance, werd onder het motto „monumentaler" regelmatiger gemaakt en verloor daardoor veel van zijn oude charme. De 17de eeuwsche vensters met kruiskozijnen en on derluiken bleven gedeeltelijk behouden; hier en daar werden ook, ter wille van den regelmaat, nieuwe aangebracht naar het voorbeeld der oude. Andere werden in neo-gothieken trant gewijzigd, o.a. die in den ouden, in Gelderschen renaissancestijl met overhoeks gestelde pijlertjes bekroonden trap gevel naast de ingangspoort. De muur met kan- teelen langs de binnenplaats en de ronde zij toren werden nieuw opgemetseld; de vierkante hoek toren werd verlaagd. De houten brug werd door een steenen vervangen. Veel ouds verdween, veel namaak-ouds verscheen. Regelmatig doch dood van lijn was het nieuwe dak. Naar het voorbeeld van Beverweerd en Sandenburg werden de muren van Moersbergen gepleisterd, zoodat van het oude huis weinig meer te zien overbleef. Ook het interieur is ingrijpend veranderd. Als geheel werd het aspect ervan niet beter door alle veranderingen, ook niet nadat de muren weer afgebikt waren. Ten gevolge van de ondergane behandeling bleven zij dood en kleurloos. Het huidige geslacht kan daarom den toenmaligen eigenaar, mr Vincent Matthias baron d'Ablaing van Giesenburg, be zwaarlijk dankbaar zijn voor alle moeite, die hij zich voor zijn kasteel heeft gegeven. Toch ging on danks alles het middeleeuwsche aanzien van het slot niet geheel verloren. De gracht bleef gespaard, maar zij werd vergroot tot een grillig-slingerende vijver, die haar het oude karakter vrijwel geheel ontnam. Kleinere werken in neo-gothieken stijl in zuid-oost Utrecht waren de verbouwing van Hinderstein in 1847, die wij reeds in ons tweede hoofdstuk vermeldden, de restauratie van den toren van 135

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 147