behalve de torens, het middeleeuwsche karakter van het slot nog aan de buitenzijde markeerde. Het iets later aangebrachte gothieke decoratiewerk in de hal en in sommige vertrekken moest dit verlies van het oude cachet ietwat „vergoeden". Een breede dubbele trap met ruim bordes voerde naar de voordeur. Zij verving een enkele steile trap van voorheen. Monumentaal was de aanleg van dit waarlijk vorstelijke complex, groot de ruimtewerking van het uitwendige maar vooral ook van het interieur. Handig zijn de verschil lende bestaande deelen uit de middeleeuwen in het nieuwe geheel gebruikt. Bezwaarlijk waren slechts de talrijke sporen van vroegere aanbouwsels en ramen, togen en lijsten in de oude baksteenen muren. Dit euvel werd weggewerkt door een vol ledige bepleistering van het huis, die het alge- meene aspect ervan bovendien nog meer eenheid gaf. Doch fraai is, naar onzen smaak, de grijze kleur van het, volgens den in het midden van de 19de eeuw schrijvenden N. van der Monde ,,in- en uitwendig prachtig versierde" neo-gothieke Beverweerd niet. Op het oogenblik wordt daarom geprobeerd de oude mooie warm-roode baksteen weer tevoorschijn te halen. Of dit plan gelukkige resultaten zal opleveren moeten wij afwachten. De wijzigingen die baron Van Heeckeren liet aan brengen waren dus omvangrijk. Het in 1835 begonnen werk werd dan ook pas in 1862 voltooid. Als herinnering hieraan is, toen de voornaamste verbouwingen achter den rug waren, in de gothieke nis boven de voordeur het volgende opschrift aangebracht: „MCC was ik reeds gesticht MDCCCXXXVI ben ik door H. J. C. E. baron van Heeckeren heer van Enghuizen, Beverwaerd, Odijk enz. verbouwd". Daarboven in kleuren de wapens van Nederland, Beverweerd en Heeckeren. Vreemd doet het aan te vernemen dat de eigenaar, na zoo- 131

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 143