van Wickevoort Crommelin, kocht het geheele complex om het in het volgende jaar over te doen aan mr Paulus Wilhelmus Bosch van Drakesteyn, burgemeester van Utrecht. Bij diens dood in 1834 erfde zijn oudste zoon Nieuw-Amelisweerd, zijn tweede Drakesteyn en zijn derde Oud-Amelis- weerd. Sedert het eind van de 18de eeuw was er, ondanks alle groote plannen, nauwelijks iets op de buitenplaatsen veranderd! Wanneer wij dit alles vernemen begrijpen wij, dat het Nederlandsche volk al spoedig bezwaren had tegen een monarch die ieder oogenblik dergelijke kostbare projecten op touw liet zetten maar deze zelden voltooide. Ongeveer tezelfder tijd dat Amelisweerd werd aangekocht schijnt Lodewijk Napoleon moeite ge daan te hebben om de gebouwen te verwerven van de Moravische broederschap te Zeist. Deze was echter niet tot afstand van haar bezit te bewegen. Zijner Majesteits plotselinge belangstelling voor zuid-oost Utrecht zou, naar men insinueert, een amoureuzen achtergrond hebben gehad. Met het bekoelen van deze passie zakte ook Lodewijks interesse voor Amelisweerd en Utrecht. Spoedig daarna werd Amsterdam rijkshoofdstad. Na enkele daverende jaren was het voortaan in Utrecht en omgeving weer stil en ingetogen, zooals het er inde 18de eeuw was geweest. Maar sporen van de Fransche overheersching bleven nog lang in het Sticht waarneembaar in den vorm van den Empire- stijl. 124

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 134