voornaamste lanen van het park waren versierd met ontelbare lampions die men uit de eetzaal kon aanschouwen. Ook over de somptueuse tafelver siering met een obelisk, waarop een adelaar en een wereldbol, de initialen van Lodewijk Napoleon en die van zijn echtgenoote, symbolische figuren voorstellende den landbouw, den koophandel en de scheepvaart, voorts opschriften, slaande op de overwinningen behaald door de veldheeren des konings en andere toepasselijke decoraties, is een en ander overgeleverd. Een groot aantal officieren en parvenu's van het Bonapartistische régime zat aan den feestdisch mede aan, o.a. de generaals Dumonceau, Janssens, Farraire, Van Boecop, Kras en Paravicini di Capelli. Het Sticht is Lodewijk Napoleon blijkbaar goed bevallen. In 1807 verplaatste hij tenminste zijn residentie van Den Haag naar Utrecht, dat meer in het centrum van zijn koninkrijk lag. Inderhaast werd zoo goed en zoo kwaad als het ging een paleis in de nieuwe rijkshoofdstad ingericht en ook naar een buitenverblijf voor Zijne Majesteit in de nabij heid van deze plaats werd uitgezien. Het oog viel op Oud- en Nieuw-Amelisweerd, dat de eigenaren, Gerard Arnoud baron Taets van Amerongen en Maximiliaan Louis baron van Utenhove respec tievelijk op 19 en 26 November 1808 voor goed geld aan den vorst overdeden. Onmogelijk konden na tuurlijk de betrekkelijk eenvoudige buitens (afb. 12 en 13) voor den grooten, de praal van zijn tijd zeer minnenden monarch blijven zooals zij waren. Nog in dezelfde maand dat de koop gesloten was werd den hof-tuinarchitect, den Franschman Alexandre Dufour (17501835), dus opgedragen den aanleg te verfraaien en te moderniseeren. Een achttiental ontwerpen voor een nieuw park zijn van zijn hand overgebleven met daarbij behoo- rende begrootingen. Nadat volgens decreet van 122

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 132