van dc beide bijgebouwen voor zijn buitenhuis als R.K. kerk inrichten. Spoedig bloeide nu een katho lieke gemeente op en dit was voor het echtpaar van Sparrendaal een aanleiding om in de buurt een blijvend kerkgebouw te stichten, gewijd aan den patroon van den heer van Rijsenburg, den heiligen Petrus in banden. In aansluiting hierbij werden terstond eenige rijen huisjes geprojecteerd voor de kleer- en pettenmakers, de knoopendraaiers en de kousenmakers die voor Van Oosthuyse werkten. Reeds droomde de stichter, evenals een paar jaar tevoren zijn vriend Marmont, van een gansche stad die op den Utrechtschen heuvelrug zou ont staan. Zoo ver is het nooit gekomen, maar wel groeide uit zijn plannen de kern van een nieuw dorp dat naar de oude heerlijkheid waarin het lag en waarvan de stichter de bezitter was, Rijsenburg werd genoemd. In 1808 is het ontstaan. Het vol gende jaar reeds kon de kerk door den pauselijken nuntius mgr Aloysius Ciamberlani met veel plech tigheid gewijd worden. Een steen met opschrift, buiten tegen de achterzijde ingemetseld, herinnert aan deze gebeurtenis. Men leest erop: D.O.M. In het jaar des Heeren M.D.CCC.IX. en het IV, der Regeering van Z.M. Lodewijk Napoleon, Koning van Holland, op den VII. van Zomermaand, Wordt deze kerk, Onder aanroeping van den H. Apostel Petrus, aan God toegewijd, en de eerste steen daaraan gelegt. door de Stichters. Heer en Vrouw van Rysenburg, Petrus Judocus van Oosthuyse en Margareta de Iongh, Echtgenooten. 118

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 128