Op het einde van de 18de eeuw was Oostbroek het buitenverblijf van de familie Falck uit Utrecht. De bekende staatsman Anton Reinhard Falck 7771843) heeft er een deel van zijn jeugd doorgebracht. Dichtbij dit goed lag het Wittevrouwenklooster JVieuwehof, evenals Oostbroek een stichting van Ludolphus. Flet ontstond in 1125 a^s dochter instelling van Oostbroek. Dit laatste was oorspron kelijk een dubbel-klooster geweest; de nonnen stonden onder leiding van Ludolphus' zuster. Toen het aantal vrouwen echter te groot werd, splitsten dezen zich af en vestigden zich bij De Bilt. In den naam van het nieuwe klooster kwam deze gang van zaken tot uitdrukking. Ook het Vrouwen klooster is in de 16de eeuw na de secularisatie ge sloopt. Op de plek waar het gestaan had ontstond naderhand een buitenplaats, die o.a. het eigendom was van de hiervóór reeds genoemde markiezin. De Saint Simon, vrouwe van Nieuw-Amelisweerd. In de 19de eeuw is dit huis echter door een nieuw vervangen. Thans herinnert alleen nog de naam van het bij De Bilt gelegen villapark, het Klooster park, er den bezoeker aan, dat hij zich hier op historischen bodem bevindt. Het buitengoed droeg ook wel den naam van Coelenberg, sedert jonkheer Maurits Carel van Utenhove, neef en erfgenaam van mevrouw De Saint Simon, van de Staten van Utrecht verlof had gekregen om de heerlijke rechten, die aan zijn kleine, in de nabijheid gelegen bezitting Coelen berg verbonden waren, op zijn grooter huis over te brengen. Het eigenlijke Coelenberg werd ver volgens, kort na 1778, afgebroken. Het hierboven genoemde Beek en Royen is thans geen buitenplaats meer doch een gewoon woonhuis, gelegen in de dorpsstraat van Zeist. Het is gebouwd in klassicistischen stijl. De bijbehoorende terreinen 109

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 119