(17071781) uit denzelfden tijd als Sparrendaal, spreekt een soortgelijke belangstelling voor al wat op dit gebied modern was. Langen tijd is Dennen burg in de familie Van der Muelen gebleven. Het huis had wederom den bekenden blokvorm. Het werd in de 19de eeuw wit gepleisterd. Tegenwoor dig vertoont het zich echter weer in zijn roode, zij het niet meer geheel in zijn oude gedaante. Het bijbehoorende bosch bevat hedentendage veel meer loof- dan naaldhout. Het is gedeeltelijk aan gelegd in den Engelschen parkstijl met slingerende paden en fraai gecombineerde boomgroepen, waarop men over weilanden uitzicht heeft, maar in een ander gedeelte treedt de oudere, stijve boschaanleg nog naar voren met twee rechte lanen die elkaar op een rechthoekig stuk grond in het midden onder een hoek van negentig graden snij den, en met schuin daarop geplaatste verbindings wegen. Een geometrische aanleg naar Holland- schen 17de-eeuwschen trant dus. Ten zuiden van Dennenburg ontstond in de 18de eeuw het veel kleinere goed Broekbergen van twee ongetrouwde broers Van der Muelen, Adriaan Balthasar (17131789) en Samuel 17151775), beide Utrechtsche notabelen. Thans staat op de oude plek bij het aardige park aan den rand van zand en klei (de naam Broek-bergen bevat beide elementen!) het klooster Arca Pacis uit 1912. Nieuw gebouwd werden verder in de 18de eeuw in zuid-oost Utrecht de buitenplaatsen Van Oort, Vivien, Van Someren, Bloeijendaal en Rijnenburg, alle vijf bezittingen van de Utrechtsche aristocratie aan den straatweg naar De Bilt, gesticht in aansluiting op de buitentjes, die direct onder de wallen der stad langs de Maliebaan en buiten den Catharijne- singel waren aangelegd. Thans zijn zij verdwenen. Verder kunnen hier genoemd worden het groote Oostbroek, Beek en Royen ten zuiden van Zeist, 107

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 117