vormde alleen het buitengewoon hooge dak met zijn gebroken lijnen en zijn elegant klokketorentje met zonnewijzer. Op de nevengebouwen, links en rechts van het voorplein, werd dit motief herhaald. Weelderig en toch beheerscht werd de accentu eering van de middenpartijde statige hooge, aan de Fransche architectuur herinnerende stoep, de breede dubbele, van ruiten voorziene voordeur met een bijzonder fraai, vol fantasie door stralen gevuld, half-cirkelvormig bovenlicht, de glazen deur in de étage met het elegante gesmeed ijzeren balkon in Hollandschen Lodewijk XV-stijl enzijnnatuur- steenen gebeeldhouwde omlijsting. Opvallend zijn de goede verhoudingen van het geheel. Ook hier draagt de daklijst een geelgeverfde houten balus trade, die als schijn-attiek dienst doet. Blijkens een jaartal boven de keukeningang is dit waardige, maar geenszins oorspronkelijke, huis gebouwd in 1754. 's Burgemeesters dochter Maria Constantia legde den eersten steen. Luisterrijke dagen moet de familie er doorgemaakt hebben. Een hoogtepunt vormde het bezoek van stadhouder Willem V, vergezeld van den hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel en een talrijk gevolg, aan de weduwe van Jacob van Berck in 1767. Sparrendaal was voor zij n tij d buitengewoon modern gelegen: niet, zooals de 17de en de vroege 18de eeuwsche buitenplaatsen, op de vruchtbare klei, maar aan den rand van den zandgrond, waar men de gelegenheid had om naar de nieuwste mode een „natuurlijk" Engelsch park aan te leggen met groote boomgroepen en schaduwrijke partijen, met heuvels en kronkelende beekjes. Uitgestrekte stukken grond, beplant met bosch en hei, had Van Berck daartoe aangekocht. Tot het huidige Auster- litz liepen naar het oosten de hem toebehoorende terreinen door. In het westen reikten zij tot den Krommen Rijn, zoodat bij al het zand toch ook 105

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 115