ook de achterste helft van het slot afgebroken om plaats te maken voor een modernen bouw met een fa gade die ongeveer gelijk was aan den voorgevel. Alleen in het midden bleef een gedeelte uit 1694 over. Zoo staat het kasteel nog steeds op een onge veer vierkanten plattegrond, spiegelend in de oude gracht, waarover thans een vaste brug toegang verleent tot het huis. Op de vier hoeken ziet men torens, doch dit zijn geen verdedigingswerken meer, zooals hun middeleeuwsche voorgangers, maar welgekozen zijrisalieten met een eigen hooge be daking. Zij getuigen ervan dat, ook al verbouwde men in de 18de eeuw de oude ridderhofstad tot een voor dien tijd modern landhuis, de herinnering aan de vroegere kasteel-traditie toch niet verloren ging. Maar de architect was ditmaal „plus roya- liste que le roi" want het voormalige slot Harden- broek heeft, zoover wij uit een teekening van Roeland Roghman uit de 17de eeuw weten, nooit verdedigingstorens gehad Alleen twee tuinvazen een import-artikel en eenig stucwerk, dat meestal door rondreizende handwerkslieden werd aangebracht, zijn in den Lodewijk XV-stijl, den heerschenden stijl van den tijd, uitgevoerd; de rest van het huis is voor de 18de eeuw ouderwets streng. De heer Van Hard en- broek heeft waarschijnlijk opzettelijk zijn huis in een archaïseerenden trant laten optrekken met de gedachte daarmee bij de oude, middeleeuwsche traditie van zijn geslacht aan te sluiten. Zijn tijd genoot, de auteur van den „Tegenwoordigen Staat der Nederlanden" spreekt dan ook over Hardenbroek als over „een aanzienlijk gebouw, van voren geheel nieuw, doch in den antieken smaak (de verbouwing van de achterzijde had nog niet plaats gehad toen hij dit neerschreef). Uit het kasteel heeft men het uitzicht op een aardig, intiem voorplein met aan den eenen kant een bak- 99

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 109