naar van Zuylestein, William Henry van Nassau, graaf van Rochfort, Engelsch officier en Secretary of State, een tijdlang op het huis geresideerd. Ingrijpend vernieuwd daarentegen werd in deze jaren het kasteel Hardenbroek bij Cothen (afb. 20). Het was in 1188 gesticht door een lid van het ge slacht Van Wulven, dat zijn wapen (golvend ge- dwarsbalkt van goud en rood) aan Hardenbroek heeft gegeven. Later ging deze familie zich naar haar nieuwe bezitting noemen. Vroeger bestond het kasteel uit een onregelmatig gebouwd complex met haaks op elkaar staande woonvleugels, voor zien van trapgevels en omringd door een flinke gracht. In de 18de eeuw werd het in verschillende étappes veranderd tot een zeer regelmatig, monu mentaal gebouw. In het jaar 1734 had de eigenaar, Willem Kerckrinck, het oude huis, dat in 1694 wat gemoderniseerd was, voor het toentertijd niet geringe bedrag van 24.000 grondig laten op knappen. Maar al vrij spoedig voldeden deze wijzi gingen niet meer. De tweede man van zijn echt- genoote, Johan George van Raesfeld, had in- tusschen in 1748 de bezitting verkocht. Opnieuw kwam het nu in handen van een lid van het ge slacht Van Hardenbroek, dat het zooveel eeuwen reeds had bewoond. Johan Adolph van Harden broek liet in 1762 het voorste gedeelte van het kasteel sloopen en bouwde, deels op de oude grond slagen, deels op het voormalige voorplein, een ge heel nieuw, in een voor zijn tijd (die van den Lodewijk XV-stijl) buitengewoon strengen en soberen trant, waarin de provinciale, ver van ieder centrum verwijderde ligging van het huis tot uit drukking kwam. Het jaartal van de vernieuwing prijkt als eenige decoratie in het rechtlijnige tympaan boven de voordeur, alsook op den eersten steen, die het negen-jarige zoontje van den baron den 2Östen Mei 1762 legde. Van 1789 tot 1793 werd 98

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 108