un charme attrayant dans la retraite et dans la dévotion. On est dans cette égiise a mille lieues du monde Neen, niet duizend, maar wel enkele honderden mijlen: wij menen in Duitschland te zijn, in het stamland van de Hernhutters èn van de geniale musici der 18de eeuw, in het land waar in 1766 Handel en de groote Bach juist hun roemrijke loopbaan voltooid hadden, waar Haydn en de toenmaals tienjarige Mozart reeds het muziekleven leidden en waar Beethoven nog geboren zou worden. In Nederland was een zoo hoog-opgevocr- de musicale opluistering van de kerkdienst (die hoe kenmerkend in dit verbandtot den laatsten oorlog in de Duitsche taal werd gehouden) met koren en een uitgebreide instrumentale begeleiding niet gebruikelijk. En waarlijk 't is een zegelied, Dat uit die tempelhorens vliet, Door Hernhut's kindren aangeheven, Wien God een tent hier heeft gebouwd, En tevens onder 't groene hout Een tempeltent gegeven dichtte J. P. Hasebroek nog in de 19de eeuw. De eenvoudige kerk, die Belle en La Tour bezoch ten, was nog niet degene die wij tegenwoordig kennen; die dateert pas uit 1768. Aanvankelijk hielden de broeders kerkdienst in de oranjerie van het Zeister slot. Maar hoe goed kunnen wij overigens de 18de eeuwsche bezoekers van Zeist in gedachten volgenWant weinig is sedert dien aan de gebouwen der Moravische broeders veranderd. Latere uitbreidingen geschiedden in ouden stijl. Slechts de beplanting van de lange rechte oprijlaan voor het slot was toen wat weliger, zooals oude afbeeldingen ons laten zien. De tweede dochter van den graaf van Zinzendorff, Maria Agnes gravin van Dohna, had inmiddels in 96

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1949 | | pagina 104