namiddag de klokke 2% uur, heeft de burger Leendert Zinnekeveld op de Stroomarkt bij de Haarlemmersluis, de eerste nieuwe haring ont vangen. Gereeden door den burger Ary van Ros sen, van Vlaardingen, in den tijd van circa 4 uuren. Bij de later binnenkomende jagers had al dit feestelijk vertoon niet plaats; dat was alleen weg gelegd voor de eerst aankomende. Op deze wijze deed de nieuwe haring zijn intrede in ons land, doch van het feestelijk gebeuren is weinig overgebleven. Met het eindigen van de Jagerij verdween ook het levendige tooneel, dat de komst van den eersten jager met zich bracht het hijschen van de jagerij- vlag op den toren verdween ook daarmede, zoodat men nog slechts de roode bal of de andere seinen zag verschijnen. Het geroep „een bal op, een bal op" werd steeds minder en is zelfs in enkele jaren tijds nagenoeg geheel verdwenen. Tegenwoordig verneemt de torenkijker telefonisch uit Maassluis welk schip er binnenkomt, hetgeen hij daarna meldt aan het reederij-kantoor, waartoe het schip behoort. Werd vroeger uit de eerste jager, die aankwam de haring genomen, die als „eerste haring" het Vorstelijk Huis werd aangeboden, later, toen door het wegvallen der wettelijke bepalingen omtrent de aanvang van de haringvisscherij, de vangst vervroegd werd en de eerste vroege ladingen niet altijd mooi genoeg waren, wachtte de opperkeur- meester tot er een lading binnenkwam, die waardig werd bevonden om daaruit de „Koninginne- haring" te sorteeren, ten einde deze als eerste haring aan te bieden. Noodwendig heeft een en ander tengevolge gehad, dat de aanbieding van de nieuwe haring ook veel 190

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 206