Cette lettre n'étant a autre fin, je prie Dieu, qu'il vous ait, messieurs les Députés en Sa Sainte garde. En notre palais de Saint Cloud, le 30 juillet 1810. Napoléon. Uit de aangebrachte lading werd de „present haring" verpakt in kleine vaatjes, die in later jaren oranje werden geverfd. Deze werden in een mand geplaatst, die achter aan een sjees werd bevestigd, welke getooid was met een z.g. haringvlag en getrokken door twee paarden, om de primeur zoo spoedig mogelijk ten paleize te bezorgen. Kikkert zong immers in zijn „Nêerlands Groote Visscherij" (1827): Men hijst en sjouwt en trekt den last Waarop zich 't Vaderland vergast Nu vliegends buiten boord, Het spoedigst schijnt nog 't langst; En door het schuimend ros getorscht, Smaakt spoedig Neêrlands dierbren Vorst Den eerstling onzer vangst. Deze haringvlag, waarover 'k zoojuist sprak, be staat uit een oranje-wit-oranje baan, met op de middelste baan de woorden „Voor den Koning"; een latere was de nationale driekleur met op de witte baan de woorden: „Voor de Koningin" in zwart met vergulde letters. Soms kwam het voor, dat de reeder uit wiens lading de haring afkomstig was, mede reed. In gestrekte draf reed het sierlijke wagentje tusschen een haag van toeschouwers, die van het reeds genoemde Jagerij-pakhuis aan de Westhavenkade tot den korenmolen aan den Kortedijk stonden 187

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1948 | | pagina 203