97 verdiepingen hoog. Hij maakte van dat kasteel Gerrit van Heemskerk kastelein, op voorwaarde, dat deze de Friezen „altijd in roere zoude houden en nimmermeer laten rusten." De Heer van Heemskerk kreeg daartoe de beschikking over een zeker getal kloeke mannen en soldeniers, en ter bestrij ding van de kosten bovendien 300 ponden 's jaarsboven dien werd hij baljuw van Kennemerland, waardoor hij het recht kreeg om indien hij overlast van de Friezen onder vond het geheele baljuwschap onder de wapenen te roepen. (S. van Leeuwen, Batavia Illustrata). B ij BI z. 26. De bedijking van de groote meren kon niet geschieden zonder de medewerking van de Heeren van Waterland en Katrijp. Ten einde zeggenschap over deze gebieden te krijgen, kocht Floris V de heerlijkheid op ongunstige voorwaarden van de Heeren van Persijn, die, behalve een koopsom, ook nog gedurende eenigen tijd recht kregen op de helft van de opbrengst dezer heerlijkheid. B ij B 1 z. 32. De naam Heerenweg beteekent, dat de weg een speciale legerweg was van de Heeren (Graven) van Holland, die hem meestal ook wel zullen hebben laten aan leggen en althans zoover hebben laten verbeteren, dat hij geschikt was als legerweg. De naam Koningsweg zal wel in hoofdzaak wijzen op een aanleg of verbetering door Roomsch-Koning Willem II. Doordat later ook de naam Heerenweg of Koningsweg voor nieuwere wegen werd ge bruikt, is het veelal moeilijk den loop der werkelijke oude Heerenwegen terug te vinden. Sommige van deze wegen zullen echter wel stammen uit een tijd, toen het Graafschap Holland nog niet bestond. Zoo was b.v. de Leidschestraatweg, voor zoover hij door het Haagsche Bosch leidde, tot ver in de Middeleeuwen afgesloten met twee poorten, en slechts bij uitzondering was het toegestaan van dezen weg gebruik te maken. In dat geval kreeg men den sleutel bij den ingang van het bosch aan de eene zijde, en moest dien bij het verlaten aan de andere zijde wederom afgeven. Verreweg het grootste deel van het verkeer tusschen den Haag en Leiden moest echter plaatsvinden, öf langs den Wassenaarschenweg, öf over Voorburg en Voorschoten. De Graven van Holland waren dus blijkbaar niet gesteld op het gebruik van den weg, die door hun oude jachtgebied, het Haagsche Bosch, leidde, en zullen hem dus ook wel niet hebben aangelegd, doch waarschijnlijk was de weg er reeds toen zij de zeggen- 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 99