vrome menschenliefde en de kunstzinnigheid der kloosterlingen; de edele strijdlust en toegewijde dap perheid van den adelde trotsche onafhankelijkheids zin der welvarend wordende poorters, die in den Gulden-Sporenslag den Franschen adel grootendeels vernietigden. Doch dit alles had zijn keerzijde en leidde tot tegenstellingen, van welker schrilheid wij, sinds Huizinga's boek „Herfsttij der Middeleeuwen" het licht zag, ons een afschrikwekkend beeld kunnen vormen. De spanningen werden te groot. Terwijl de Kerk verviel, trachtten wereldlijke machthebbers met haar steun het absolutisme te verwezenlijken in een tijd, dat de poorters zich reeds de weelde van een vrije, fiere levenshouding en eigen denkbeelden kon den veroorloven. Het tijdperk der Middeleeuwen was ten eindeeen nieuwe tijd brak aan. 92

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 94