van minnezangers en bardensoms ook zich wijdende aan wetenschap en kunst. Het is in die tijden, dat de kathedralen ontstaan, de ontzaglijke gemeenschaps-monumenten, waaraan lee- ken en geestelijken hun beste en kunstzinnigste krach ten gaven. Honderden handwerkslieden werkten ge durende tal van jaren aan zulk een gebouw, totdat het geworden was tot een schoon geheel, waarin de arbeid van al die werkers tot een éénheid versmolten was. Een dertiende-eeuwsche Fransche Rijmkroniek verhaalt hoe heel het volk meewerkte om het herstel van de in 1194 door brand vernielde Notre-Dame te Chartres mogelijk te maken „Toen kwam er volk van alle zijden Op karren en in wagens rijden Met ruime giften voor de Kerk, En ambachtslieden van het werk. Er waren er, die tarwe brachten, Haver en gerst bij zware vrachten; Anderen wijnen, wit en rood Sommigen ook ijzer en lood Uit der mijnen donkre gangen Weer anderen gouden ringen en spangen; Ook kwam er menigeen die schonk Kleinood dat van zilver blonk, Bekers, kelken, vaten, schalen Van de kostlijkste metalen. Alles werd toen te koop gesteld; Penningen bracht het, ongeteld, Voor de ambachtslieden, die er waren In groote en tevreden scharen De geestelijkheid, de adel en de poorters der steden, zij allen hadden hun grootheid, hun eigenschappen, die belangwekkend en navolgenswaardig warende 9i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 93