tot één „symphonie" werden samengevat. De merk waardigste van deze symphonieën is wel de Saksi sche Heliand, welke waarschijnlijk onder invloed uit het land der Angelsaksen is ontstaan. Daar toch waren reeds vroeg de oude Germaansche heldendichten in schrift vastgelegd. In den Heliant zijn reeds alle ken merken van de latere ridderpoëzie aanwezig, waaraan dit verhaal zijn merkwaardige aantrekkelijkheid ont kent. Het verhaalde heeft een sterk moraliseerend karakter, de apostelen zijn strijdvaardige helden van adellijken bloede. Den zachtmoedigen en hun, die arm waren door deemoed, wachtte het eeuwige „zeer heilige" rijk in den hemel „Salige sind oc, them hir mildi vvirdit hugi an helido briostunthem vvirdit the hêlego drohtin mildi mahtig selbo"_ (zalig zijn ook zij, wien hier barmhartig (mild) wordt de geest (hugi; ver gelijk: geheugen) in het heldenhart (-borst); hun wordt de heilige Heer, de Machtige zelf, barmhartig. Vergelijk Matth. 5 7 Op de bruiloft te Kana „verheugden de menschen zich, de lieden waren in vreugde tezamen, de mannen v.aren vroolijk"er werd veel heldere wijn geschon ken en er was „in het huis een feestelijk rumoer der Helden zij waren vervuld met welbehagen". Ten slotte raakte de wijn op, „de kruiken waren leeg". Het duurde niet lang, of dit bemerkte de „schoonste der vrouwen, de Moeder Christi." Zelfs krijgt men den indruk, dat in den Heliand het ridderideaal reeds duidelijker gesteld werd, dan het door den adel van dien tijd werd begrepen. Zoo werd de tekst van Joh. 11 16, waarin Thomas zegt (nadat de discipe len, uit vrees dat Jezus gesteenigd zou worden, tever geefs hebben getracht hem te bewegen niet naar Bethanië te gaan) „Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven", omgewerkt tot 88

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 90