handen werd gegeven, behalve aan de tucht der orde en een heiligen levenswandel, zooals die kloosterlingen betaamt, tevens zoude wijden aan het onderwijs van hen, die met Gods hulp, en ieder volgens zijn be gaafdheid, op het gebied der wetenschap iets vermo gen te verrichten. Evenzeer als de voorschriften der orden de eerbare zeden bevorderen, zal voortdurende vlijt in het onderwijzen en beoefenen der taal, orde en schoonheid in de stijl brengen. Wie zich ten doel stelt God door een juiste levenswijze te bevallen, die zorge eveneens Hem door een juiste wijze van spreken te behagen. Er staat namelijk geschrevenGij wordt uit Uwe woorden gerechtvaardigd, dan wel uit Uwe woorden veroordeeld." (Vergel. Matth. 12 37). Zoo zijn tal van voorbeelden te vinden waaruit blijkt, hoe de Keizer schier op elk gebied waakt tegen verval, hoe hij en zijn medewerkers vooral de geestelijkheid, als dragers der beschaving, telkens weer aansporen om verder te werken aan de moeilijke taak: de opbouw der christelijke beschaving. Het geestelijk en kunst zinnig leven bloeide in de kloosters, mede onder Angelsaksischen invloed, snel op en handhaafde zich nog, toen de wereldlijke macht onder Karel's opvol gers reeds zeer veel in aanzien had ingeboet. Ondanks de groote moeilijkheden, die het schrijven van de „barbaarsche" Germaansche talen bood, ont stonden in de negende eeuw vertalingen en bewerkin gen van den Bijbel, opdat zij, die het Latijn en Grieksch niet machtig waren, doch het lezen met moeite hadden geleerd, van den inhoud der heilige boeken kennis nemen konden. Ook werden deze wer ken gebruikt om eruit voor te lezen aan het volk en de jonge leerlingen der kloosterscholen. Naast de meer letterlijke vertalingen zijn uit de ne gende eeuw ook bewerkingen van het Nieuwe Tes tament tot ons gekomen, waarin de vier Evangeliën 87

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 89