monniken werd betrokken, stond het klooster in ver binding met de beroemde abdij van Cluny in Frank rijk, waarvan zooveel invloed ten goede is uitgegaan, toen in de elfde eeuw de kloosters in diep verval raakten. Het klooster te Egmond heeft in later tijd wel perioden van minder grooten bloei gekend, doch tot een verval, zooals in vele andere kloosters, is het nooit gekomen. Men mag dan ook aannemen, dat vooral in de eerste eeuwen van het bestaan de mon niken veel zegenrijk werk hebben verricht, totdat de plunderende benden van Sonoy in 1573 het klooster verwoestten, dat gedurende zoo langen tijd een belang rijk geestelijk middelpunt was geweest, waarvan de invloed vaak ver over de grenzen van het graafschap uitging. Het bekeeringswerk der eerste zendelingen eischte veel moed en groote volharding. Al was het geloof in de oude goden onder Romeinschen invloed en later door de verwarring der volksverhuizing verslapt, toch hiel den de Germanen vaak met uiterste taaiheid vast aan hun overtuiging. Beter dan de leer van liefde en ver geving, welke de Christenpredikers brachten, paste het heidensch geloof bij het volkskarakter. Even strijd vaardig als het volk zelve waren'deze goden, die het uit Ymir ontsproten reuzengeslacht uit de heerschappij over de aarde verdreven hadden, doch niettemin dagelijks voor het behoud van hun goddelijke macht moesten kampen. Vol diepe tragiek, doch ook vol levenswijsheid is de geschiedenis van de heerschappij en den ondergang der Germaansche goden. Het yolk was behoudend gezind en had zijn zwaren strijd om het bestaan te voeren tegen medemenschen en natuurkrachten. Veelvuldig waren de tijden van groote onzekerheid, waarin rooverij, hongersnood en ziekte het schamele bestaan bedreigden. Veel plaats 78

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 80