Clovis in deze resten van het oude Rijk een behoorlijk staatsbestuur aangetroffen, waarin ambtenaren, die het lezen en schrijven machtig waren, belangrijke diensten vervulden. Het Frankische Rijk kende slechts den heerschzuchtigen adel als bestuurders van zijn onderdeden, terwijl opstandigheid en verraad een voortdurende bedreiging vormden voor het opper bestuur, dat zich slechts door een soort van wreede terreur kon handhaven. De superioriteit van den Ro- meinschen bestuursvorm was duidelijk gebleken. Om dezen echter in te voeren had Clovis ambtenaren noo- dig, die beter ontwikkeld waren dan de strijdvaardige adel. De Kerk kon hem hier met haar geestelijken goede diensten bewijzen, doch stelde den eisch van den overgang tot het Katholieke geloof. Clovis aan vaardde de voorwaarde. Uit dien tijd dateert de samenwerking tusschen de Frankische vorsten en de Kerk, die zooveel goede en mooie vruchten voor West- Europa heeft afgeworpen. Na den dood van Clovis viel het Frankische Rijk in verschillende deelen uiteen. Hoewel veel kracht aan burgeroorlogen verspild werd, vonden de Franken toch reeds gelegenheid hun veroveringstochten tot in onze streken uit te breiden. Christenpredikers volgden de overwinnende Frankische legers op den voet. De vrucht van hun werk groeide of werd kleiner over eenkomstig het wisselende verloop van het Friesche verzet tegen den Frankischen veroveringsdrang, dat in 734 met een nederlaag der Friezen eindigde. De Friezen wantrouwden de Christen-predikers, die uit het land der Franken afkomstig waren. Herhaalde malen was het toen reeds voorgekomen, dat onder worpen stammen gedwongen werden het Christendom te aanvaarden. De wederkeerige steun, dien de Kerk en de heerschers van het Frankische Rijk elkander 74

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 76