Christenen in Gallië en elders terug te winnen. Het verzet van de Arianen hiertegen was hevig en werd gevoerd op een wijze, die niet alleen iedere Christe lijke opvatting, maar ook ieder begrip van beschaving tart. Zoo wordt ons overgeleverd, dat in het jaar 586 de later heiligverklaarde Hermenigild, zoon van den koning der West-Gothen, door zijn vader, of althans op diens bevel, vermoord werd, omdat hij de leerstel lingen van Arius afzwoer, om het katholieke geloof te omhelzenen van Chilperik, den katholiek geworden hertog van Bourgondië, dat hij met zijn vrouw door den Ariaanschen Gondibaud vermoord werd. In dit alles hebben wij iets meer te zien dan een strijd om het geloof alleen, het is veeleer de wreede uiting van verwilderde politieke hartstochten, welke zich in dienst hadden gesteld van de invloeds-sferen der beide gods dienstige richtingen. Er is geen reden om aan te nemen, dat dergelijke gruwelen alléén van den kant der Arianen bedreven zouden zijnde middeleeuw- sche geschiedschrijvers hebben ons hier waarschijnlijk wat al te eenzijdig ingelicht. Toen het echter aan de dochter van den vermoorden Chilperik, Clothilde, gelukt was om haar gemaal, koning Clovis der Franken, na zijn overwinning op de Alemanen in het jaar 496, tot het Katholicisme te bekeeren, was de strijd, hoewel hij in andere gewesten nog bijna een eeuw voortduurde, toch in hoofdzaak reeds beslist. De „allerchristelijkste koning" Clovis bleef na zijn bekeering de ruwe heiden van voorheen. Een der hoofdoorzaken van zijn overgang tot het Katholicisme was gelegen in een politiek motief. Clovis was er kort te voren in geslaagd de laatste kern van het Romeinsche Rijk in Gallië/te vernietigen; de katholieke bevolking, die op een hoogeren trap van beschaving stond dan de Franken, bleef zich tegen den heidenschen koning lijdelijk verzetten. Bovendien had 73

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 75