HOOFDSTUK 111 HET CHRISTENDOM Do uitbreiding van het Christendom in West-Europa en de groote beschavende invloed, die van dit geloof op de middeleeuwsche rijken en hun bevolking uit ging, is wel een der merkwaardigste en aantrekke lijkste hoofdstukken uit de geschiedenis der wereld. Met meesterlijk beleid en bewonderenswaardige vol harding heeft de Christelijke kerk de geweldige taak volbracht, die zij zich in de kerstening van West- Europa gesteld had. De geheele beschavingsgeschiede nis der vroegste middeleeuwen draagt den stempel daarvan. Voordat zij in staat was dit doel te bereiken, had de Kerk een groeiproces moeten doormaken. Doordat keizer Constantijn in het begin der vierde eeuw de rechtspersoonlijkheid der Kerk erkend had, was het haar mogelijk geworden haar invloed verder uit te breiden. Hoewel toen ter tijd reeds een tiende gedeelte van den grond van het Rijk aan de Christe lijke Kerk schijnt toebehoord te hebben, versterkte deze erkenning in hooge mate het aanzien der Kerk. Daarnaast is het vooral de ontwikkeling van Rome tot middelpunt der Westersche Christenheid geweest, welke van grooten invloed zou zijn op den lateren gang van zaken in West-Europa. Innerlijke oneenigheid is de Kerk niet gespaard ge bleven. Het is vooral de leer van Arius den pres byter van Alexandrië geweest, die de Kerk vele 7i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 73