tientallen kilometers van de tegenwoordige kustlijn genaderd was, gesteund door met stormgeweld opge zweepte vloedgolven, vanuit het zuiden de eerste opening sloeg in de-oude landbrug, die het vasteland van Europa met Groot-Brittannië verbond. Het zal ongeveer vijfduizend jaar geleden zijn, dat dit bolwerk tegen het water, dat ook onze kusten beschermde, be zweek. Er zijn geen overleveringen, die ons verhalen hoe dit is toegegaan. Waarschijnlijk kwam het water eerst bij hooge stormvloeden, later echter steeds veel- vuldiger, en ten slotte dagelijks, door de geslagen bres, en moest een uitweg vinden in noordelijke richting. Dit bleef zoo, nadat het water een blijvende verbin ding had uitgeschuurd. Bij de geringe vloedbeweging, die tweemaal dagelijks onze kust, om de noordpunt van Schotland heen, be reikte, voegde zich nu het veel sterkere verschil tus- schen eb en vloed, dat de uit het zuiden komende vloedgolven brachten. Tot voor kort nam men aan, dat deze vloedstroom uit het zuiden het zand bracht, dat vóór onze kusten neerzakte en de bouwstof zou leveren voor de z.g. nieuwe of jonge duinen, die zich op de oude duinen aan de kust vormden. Onderzoe kingen uit den laatsten tijd hebben waarschijnlijk ge maakt, dat het zand, waarvan onze jonge duinen zijn opgebouwd, niet door den vloedstroom is aangevoerd, doch reeds in den vorm van zandbanken voor onze kust aanwezig was. De vorming van deze duinen heeft waarschijnlijk in den Romeinschen tijd een aanvang genomen; het is dezelfde periode, waarin het heer- schende landklimaat langzamerhand onder invloed van den warmen golfstroom in een zeeklimaat over ging- Een geweldige natuur-gebeurtenis als de doorbraak van het Nauw van Calais moet een onvergetelijken indruk gemaakt hebben op de menschheid, die er getuige van 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1947 | | pagina 6